REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího - fyzické osoby Martin Křelina, Na Ztraceném korci 1425, 250 82 Úvaly, identifikační číslo: 76381161, zapsané v Živnostenském rejstříku od 15. 10. 2009 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 2. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami (dále jen „OP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

 3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 4. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v OP.

  Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v OP.Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

2.      ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména se pak jedná o název zboží, cenu, množství).

3.      LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení. 

 2. Lhůta je 24 měsíců.

 3. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě prodávajícího.

 4. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

 5. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

4.      JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  1. věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující  očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

  2. věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.

  3. věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

  4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

5.      ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 1. Kontrola zboží při převzetí:

  1. Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

  2. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména neporušenost či poškození obalu).

  3. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

  4. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, případně vše nahlásit na e-mail info@tominesmrdi.com. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

  5. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodejci možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.   

 2. Pro uplatnění reklamace postupujte následovně:

  1. kontaktujte nás emailovou zprávou na adrese info@tominesmrdi.com nebo telefonicky na čísle 602 778 141 s tím, že byste rádi uplatnili reklamaci zboží. Nejedná se o nutný krok k uplatnění práva, ale výrazně tak urychlíte celý proces.

  2. reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

  3. Do balíčku přidejte také Formulář pro uplatnění reklamace (stáhnout) a kopii nákupního dokladu, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás, a který postačí k doložení záruky. Pokud jste zboží zakoupili na našem e-shopu a byli jste přihlášení, doklad snadno dohledáte v elektronické podobě ve svém klientském centru, zároveň ho budete mít i ve své mailové schránce.

  4. Balíček odešlete na adresu Martin Křelina, Na Ztraceném korci 1425, 250 82 Úvaly. Doporučujeme balíček pojistit proti případnému poškození či ztrátě při přepravě a nechte se i potvrdit převzetí balíku. Neposílejte prosím balík na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty.

  5. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

 3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

  1. mechanickým poškozením zboží,

  2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

  3. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

  4. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

  5. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

  6. zboží, které bylo upravováno zákazníkem, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

  7. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,

  8. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé. 

 4. Omezení uvedená pod bodem 5.3. neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 5. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři).

6.      VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Kupující - spotřebitel

  1. V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

  2. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 2. Kupující - podnikatel

  1. Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

7.      SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 2. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

 3. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

 4. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 5. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

 6. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

8.      SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ A MINIMÁLNÍ ŽIVOTNOST

 1. Je-li předmětem koupě rychloobrátkové spotřební zboží, použije se životnost (výdrž) místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v počtu použití, či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

 2. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností (výdrží) výrobku. Životnost (výdrž) zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

 3. Životnost (výdrž) je prodávající povinen vyznačit u nabízeného zboží, jinak nemá možnost se této životnosti (výdrže) dovolávat.

9.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

 2. Tento Reklamační řád je platný od 1. 1. 2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.